Algemene voorwaarden

 

Hier vind u ons beleid ten aanzien van uw privacy en onze algemene voorwaarden. U kunt ons ook altijd vragen sturen via het contactformulier onderaan deze website of door het sturen van een e-mail (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Zonder onze panelleden kunnen wij geen onderzoeken uitvoeren. Onze panelleden zijn kortom cruciaal voor alle activiteiten die wij ondernemen. Van panelleden wordt gevraagd om gegevens af te staan als zij zich inschrijven en wanneer zij aan onderzoek deelnemen. Het is voor ons dus cruciaal dat wij, in het belang van onze panelleden, uiterst zorgvuldig omgaan met deze gegevens. In ons privacy beleid wordt op een eenvoudige en duidelijke manier verwoord hoe met de gegevens van onze leden wordt omgegaan.

Dit panel wordt beheert door het marktonderzoeksbureau DVJ Insights. DVJ Insights houdt zich volledig aan de regels en gedragscodes van zowel nationale (MarktOnderzoeksAssociatie) als internationale (Esomar) organisaties op het gebied van marktonderzoek en de daarbij behorende regels op het gebied van privacy en beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast volgen we ook de wetgeving van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement. Al deze regels garanderen dat u als panellid de volledige zekerheid heeft dat wij uiterst zorgvuldig met uw (persoonlijke) gegevens omgaat. Om dit kracht bij te zetten, hebben we hieronder nog een aantal zaken nader uitgelicht.

1. Uw gegevens zijn veilig
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of bevinden zich in een beveiligde webomgeving achter een firewall. Vertrouwelijke informatie is wel toegankelijk voor medewerkers van het marktonderzoeksbureau DVJ Insights, maar ook enkel voor die medewerkers die zich bezig houden met het verwerken van de onderzoeksdata of die verantwoordelijk zijn voor het beheer van dit panel. Alle medewerkers hebben zich bij ondertekening van het arbeidscontract geconformeerd aan een geheimhoudingsbeding. Het is voor medewerkers kortom volstrekt verboden om dergelijke gegevens openbaar te maken of zonder uw toestemming te verstrekken aan derden.

Bij sommige onderzoeken komen de gegevens binnen op servers van externe onderzoeksbureaus. Onze leden worden bij dergelijke onderzoeken uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek dat is geprogrammeerd door dit externe bureau. Deze externe bureaus zijn bij het tekenen van het contract ter uitvoering van het onderzoek verplicht om de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren en de regels in acht te nemen.

2. Uw privacy is gegarandeerd
DVJ Insights voert diverse onderzoeken uit en verzamelt daarmee gegevens van deelnemers. DVJ Insights is de enige eigenaar van de persoonsgegevens behorend bij dit onderzoekspanel en zal deze nooit openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met derden, zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Alle gegevens die panelleden ons verstrekken door deelname aan onderzoeken worden vanzelfsprekend enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Door lid te worden van dit onderzoekspanel geeft u toestemming om uw gegeven antwoorden te verstrekken aan de klant. Deze gegevens zullen echter nimmer aan andere partijen verstrekt worden. Tevens zullen de door panelleden gegeven antwoorden volstrekt anoniem behandeld worden. De gegevens worden niet gerapporteerd op persoonsniveau. Het door derden herleiden van gegeven antwoorden naar het betreffende panellid is kortom niet mogelijk.

Ook in het geval van onderzoeken waarbij onze panelleden gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek waarbij de data wordt geregistreerd bij een extern bureau garandeert DVJ Insights dat de antwoorden volledig anoniem behandeld zullen worden. Een deelnemer zal in dergelijke onderzoeken nimmer persoonsgegevens hoeven in te vullen. Tevens zal DVJ Insights nooit achteraf persoonsgegevens verstrekken aan het externe bureau.

3. Uw deelname is volledig vrijwillig
Lid zijn van dit onderzoekspanel betekent niet dat u verplicht bent om deel te nemen aan de onderzoeken. De uitnodigingen die per e-mail aan u gestuurd worden, dienen enkel als een verzoek tot deelname. U mag vervolgens deelnemen, maar het hoeft niet. Panelleden die niet deelnemen aan een onderzoek naar aanleiding van de verstuurde uitnodiging, kunnen enkele tijd later wel nog een herinnering tot deelname ontvangen. In de meeste gevallen zal op basis van de eerste uitnodiging het vereiste resultaat worden gerealiseerd.

4. Gebruik van Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer/mobiel/tablet of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. DVJ Insights kan sessie- en blijvende cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals het leveren van een betere vragenlijst-ervaring, kwaliteitscontrole en ten behoeve van de beloning voor deelname.

Bij vragenlijsten die door DVJ Insights zelf worden geprogrammeerd, wordt gebruik gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u slechts eenmaal aan het onderzoek deel kunt nemen, of juist opnieuw uitgenodigd kunt worden voor specifieke onderzoeken. Aan uw deelname wordt een sessienummer gekoppeld en op elk sessienummer kan slechts eenmaal worden deelgenomen.

Het kan voorkomen dat bij deelname aan een vragenlijst (HTML) van een extern onderzoeksbureau ook gebruik wordt gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat iemand slechts eenmaal kan deelnemen. Wij willen benadrukken dat deze cookies niet gebruikt worden om andere persoonlijke informatie in vast te leggen. Deze cookies worden enkel gebruikt om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures, in dit geval de eenmalige deelname, te vergemakkelijken. U kunt cookies altijd weigeren door de instellingen van uw internetprogramma (browser) aan te passen. Informatie in een cookie zal nooit worden gekoppeld aan privacygevoelige informatie.

In verband met onderzoek naar de effectiviteit van internetreclame, kunt u deelnemen aan vragenlijsten over specifieke internet advertenties die DVJ Insights voor haar klanten test. Om het voltooien van deze vragenlijsten te vergemakkelijken kan DVJ Insights of een technologie partner cookies schrijven, plaatsen of lezen. Deze (externe) cookie technologieën kunnen op verschillende locaties, zoals DVJ Insights’ servers of systemen geschreven, geplaatst of gelezen worden. Als u deelneemt, zal uw unieke identificatie code binnen de (externe) cookie technologie worden opgeslagen waardoor DVJ Insights in staat wordt gesteld om u opnieuw te benaderen met vragen over de internet advertenties. DVJ Insights maakt gebruik van de (externe) cookie technologie om te bepalen of u een internet advertentie gezien heeft, erop geklikt heeft of er op een andere wijze mee in contact bent geweest. Als u met een internet advertentie heeft “gecommuniceerd”, dan zal DVJ Insights of haar technologie partner uw unieke identificatie code gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor het onderzoek naar de effectiviteit van de internetreclame. Indien dat het geval is, biedt DVJ Insights u de mogelijkheid om een vragenlijst over de internet advertenties in te vullen.

5. Het beheer van uw gegevens
In deze privacyverklaring is al aangegeven dat uw deelname aan de onderzoeken geheel vrijblijvend is. Dit geldt natuurlijk ook voor uw lidmaatschap van dit onderzoekspanel. Zowel via deze website als via alle uitnodigingen die u ontvangt per e-mail kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor dit onderzoekspanel. Wanneer u zich uitschrijft, wordt u op inactief gezet, zodat u na uitschrijving niet meer benaderd kunt worden voor nieuwe onderzoeken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Iedere aanvulling zal worden gepubliceerd op deze pagina. Daarnaast zullen wij melding maken van een wijziging op de homepage.

7. Algemeen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van dit onderzoekspanel, inclusief maar niet beperkt tot dit onderzoekspanel maar tevens tot alle aan dit panel gekoppelde databases. Door akkoord te gaan met deelname aan de onderzoeksservices van dit onderzoekspanel of door panellid van dit onderzoekspanel te worden, geeft u aan de voorwaarden van deze Voorwaarden te accepteren.

8. Gebruik van de site
Op de toegang tot, en het gebruik van, de website inclusief alle gerelateerde enquêtes, (elk hierna te noemen een “Website” en gezamenlijk de “Websites”) zijn deze Voorwaarden van toepassing zijn en de toegang en het gebruik zijn beperkt tot uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Gebruik van een Website of de Websites dat in strijd is met deze Voorwaarden is strikt verboden. Deelname aan enquêtes is altijd optioneel en vrijwillig. U mag uw panellidmaatschap te allen tijde opzeggen (zie artikel 7 van deze Voorwaarden). Panellidmaatschap en/of deelname aan een enquête/enquêtes die door dit onderzoekspanel binnen Nederland worden aangeboden, verstrekt, gehouden of beheerd, is open voor personen van zestien(16) jaar of ouder. 
Dit onderzoekspanel behoudt zich het recht voor het aanbieden of verstrekken van een panellidmaatschap of andere diensten aan iedereen en te allen tijde naar eigen beoordeling te weigeren.

9. Applicatie en wachtwoorden
U kunt zich als bezoeker toegang tot een Website verschaffen en een dergelijke toegang vereist niet dat u persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) verstrekt. Voor toegang tot bepaalde voordelen en diensten die door of via dit onderzoekspanel worden geboden, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot enquêtes, dient u zich te registreren op de desbetreffende Website en, in verband met een dergelijke registratie, bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Als voorwaarde voor het lidmaatschap dient u alle door dit onderzoekspanel verlangde informatie naar waarheid te verstrekken en is het streng verboden aliassen of andere methoden van maskeren of verbergen van uw ware identiteit te gebruiken. Indien u informatie aan dit onderzoekspanel of een agent of vertegenwoordiger van dit onderzoekspanel verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien dit onderzoekspanel of een van de agenten van dit onderzoekspanel op redelijke gronden vermoedt dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behoudt dit onderzoekspanel zich het recht om uw lidmaatschap te beëindigen en u uit te sluiten van huidige en toekomstige toegang tot, of gebruik van de Websites, inclusief de onmiddellijke verbeurte van alle beloningen of prijzen die u voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn toegekomen.
Dit onderzoekspanel (a) geeft u hetzij een gebruikersnaam en wachtwoord, (b) hetzij staat u toe uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of ongeautoriseerde gebruik van uw account. In het geval dat u uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt, adviseert dit onderzoekspanel met klem tegen het gebruik van uw sociaalfiscaal nummer, uw bankrekeningnummer of andere identificatie of rekeningnummer als gebruikersnaam of wachtwoord.

10. Ongeautoriseerd gebruik
Het is verboden spiders, robots of andere geautomatiseerde technieken voor het zoeken van gegevens te gebruiken om content die op de Website, beschikbaar is te catalogiseren, te downloaden, op te slaan of anderszins te reproduceren of te distribueren of de resultaten van een panel, verkiezing, enquête of prijstrekking op de Website te manipuleren. Het is verboden actie te ondernemen of zich te bemoeien met een Website of het gebruik van een andere persoon van een Website, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van, ongeautoriseerde toegang krijgen tot, mail-bombing van of laten crashen van een Website. Het is verboden ongevraagde e-mailberichten te verzenden, inclusief promotiemateriaal en/of reclame van producten of diensten, via een Website of uw ware identiteit in een e-mailbericht of postzending te vervalsen of te maskeren. Het is verboden delen van Websites binnen een andere website aan te passen of het uiterlijk van een Website te veranderen. Het is verboden koppelingen van een andere website naar een pagina van een Website te maken zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van dit onderzoekspanel en in geen geval mogen koppelingen naar andere pagina’s dan de startpagina tot stand worden gebracht. Het is verboden dreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandaliserend of opruiend materiaal of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat overtreding van een wet inhoudt. Het is verboden bewust of opzettelijk vervalste gegevens te overleggen en andere frauduleuze handelingen te plegen in verband met het gebruik van het panel- of enquêtesysteem. Het is verboden een persoon aan te moedigen, te coachen en/of te adviseren, inclusief maar niet beperkt tot dit onderzoekspanel-medewerkers, om handelingen die onder deze Voorwaarden zijn verboden te plegen. U erkent en gaat ermee akkoord dat dit onderzoekspanel volledige medewerking verleent aan wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel binnen de beperkingen van alle van toepassing zijnde wetten, die van dit onderzoekspanel verlangen of dit onderzoekspanel opdragen de identiteit te onthullen van eenieder die dergelijke informatie of materialen in strijd met deze Voorwaarden op een Website of de Websites plaatst.

11. Intellectueel eigendom
Alle pagina’s en content binnen een Website en alle gerelateerde enquêtes, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, audio, video, foto’s, enquêtes of andere materialen zijn het intellectueel eigendom van, of zijn voor gebruik geautoriseerd door, dit onderzoekspanel en/of de cliënten, licentiegevers, zakelijke partners en/of aanverwante ondernemingen van dit onderzoekspanel, inclusief alle handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, patenten en handelsgeheimen die daarin zijn opgenomen. Het is uitdrukkelijk verboden de op de Website beschikbare content op enigerlei wijze aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, er afgeleiden van te maken, te herpubliceren, te tonen, te uploaden, te plaatsen, te verzenden of te distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vooraf van dit onderzoekspanel , die ter beoordeling van dit onderzoekspanel en/of de cliënten, licentiegevers, zakelijke partners en/of aanverwante ondernemingen van dit onderzoekspanel kan worden verleend of geweigerd. Uit veiligheidsoverwegingen / door geheimhoudingsafspraken is het mogelijk dat wij IP-adressen koppelen aan een watermerk.

12. Prijstrekkingen, promoties en betaling
Van tijd tot tijd kan dit onderzoekspanel puntentoekenningsprogramma’s en/of wervingsincentives aanbieden of uitvoeren in verband met panels en/of enquêtes of onderzoek van dit onderzoekspanel. De regels voor puntentoekenningsprogramma’s en/of wervingsincentives worden, indien deze worden aangeboden, aangeboden aan deelnemers aan dit onderzoekspanel in de e-mailuitnodigingen, webonderscheppingen of andere wijzen of methoden van uitnodiging of werving waarbij deelnemers aan dit onderzoekspanel worden uitgenodigd of geworven voor deelname aan bepaalde onderzoeken of enquêtes. dit onderzoekspanel kan derden inschakelen voor het beheren van een puntentoekenningsprogramma en/of wervingsincentives in verband met bepaalde onderzoeken of enquêtes. In het geval dat dit onderzoekspanel dergelijke derden inschakelt, zijn op het puntentoekenningsprogramma’s en/of de wervingsincentives behalve deze Voorwaarden de regels die door dergelijke derden worden gesteld van toepassing. dit onderzoekspanel raadt met klem aan dat u zich van alle van toepassing zijnde regels op de hoogte stelt. In het geval dat deze Voorwaarden strijdig zijn met de regels die gelden voor puntentoekenningsprogramma’s en/of de wervingsincentives, prevaleren deze Voorwaarden.

Voor het doel van deze Voorwaarden, wordt onder de term “Actief” verstaan dat u minimaal eens in de zes (6) maanden deelneemt aan een enquête of onderzoek. dit onderzoekspanel behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving van dit onderzoekspanel uw account te deactiveren, indien (a) uw account niet Actief blijft, (b) dit onderzoekspanel een kennisgeving van weigering of leveringsfout ontvangt met betrekking tot door dit onderzoekspanel naar uw e-mailaccount verzonden e-mailcommunicatie, (c) indien dit onderzoekspanel drie (3) keer de melding “Postvak vol” ontvangt met betrekking tot door dit onderzoekspanel naar uw e-mailaccount verzonden e-mailcommunicatie of (d) indien u door het onderzoeksbureau drie keer gemarkeerd wordt binnen 6 maanden als gever van slechte antwoorden. In het geval dat dit onderzoekspanel uw account om de voornoemde redenen deactiveert, bewaart dit onderzoekspanel  gedurende een periode van minstens negentig (90) dagen volgend na de deactivering alle onafgeloste punten die zijn toegekend voordat dit onderzoekspanel uw account deactiveerde, waarna u wordt geacht dergelijke toekenningspunten te hebben verbeurd en zal dit onderzoekspanel onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen.

In het geval dat u vrijwillig uw account beëindigt ingevolge artikel 7 van deze Voorwaarden, wordt u geacht uw rechten in en op alle onafgeloste punten die voorafgaand aan uw vrijwillige beëindiging zijn toegekend te hebben verbeurd en zal dit onderzoekspanel onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen.

In het geval dat dit onderzoekspanel uw account beëindigt ingevolge artikel 17 van deze Voorwaarden, wordt u geacht uw rechten in en op alle onafgeloste punten die voorafgaand aan uw vrijwillige beëindiging zijn toegekend te hebben verbeurd en zal dit onderzoekspanel onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen. De voornoemde rechten en/of remedies zijn een toevoeging op andere rechten en/of remedies die dit onderzoekspanel ter beschikking staan, hetzij bij wet hetzij op basis van billijkheid.

13. Profielupdates; beëindiging van panellidmaatschap
Voor het doel van deze Voorwaarden is de term “Persoonsgegevens” inclusief maar niet beperkt tot de voor- en achternaam, het woonadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de leeftijd, het geslacht en de geboortedatum van een persoon. U gaat ermee akkoord dit onderzoekspanel onmiddellijk in kennis te stellen van veranderingen in uw Persoonsgegevens en andere informatie die u aan dit onderzoekspanel levert of verstrekt door dergelijke Persoonsgegevens bij te werken en alle andere informatie zoals in deze Voorwaarden beschreven. Als u uw Persoonsgegevens moet bijwerken of corrigeren, kunt u dit doen door op de desbetreffende Website het gedeelte voor leden te bezoeken.

In het geval dat u vrijwillig uw lidmaatschap bij dit onderzoekspanel wenst te beëindigen, kunt u uw lidmaatschap beëindigen door de instructies te volgen voor het ongedaan maken van uw abonnement die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde Website of in uw respectieve lidmaatschapsaccount(s). U kunt uw lidmaatschap van dit onderzoekspanel ook beëindigen door rechtstreeks een e-mail te zenden aan het serviceteam voor lidmaatschap voor dit onderzoekspanel. dit onderzoekspanel zal al het redelijke doen om elk verzoek dat dit onderzoekspanel per e-mail bereikt binnen een redelijk tijdsbestek te lezen en te beantwoorden. Na beëindiging wordt uw lidmaatschapsaccount beëindigd en wordt u verwijderd uit alle verdere lijsten voor communicatie en contact. Wij verzoeken u rekening te houden met enkele dagen voor de volledige verwijdering van uw informatie uit de lijsten voor communicatie en contact van dit onderzoekspanel. Gedurende die tijd is het mogelijk dat u communicatie ontvangt die voorafgaand aan uw beëindiging is aangemaakt of samengesteld. dit onderzoekspanel biedt hiervoor zijn excuses aan. dit onderzoekspanel bewaart uw Persoonsgegevens voor onbepaalde tijd in de databases van dit onderzoekspanel, maar dit onderzoekspanel zal dergelijke Persoonsgegevens conform het privacybeleid van haar onderneming beschermen.

14. Beëindigingbeleid
Door lid te worden, gaat u ermee akkoord e-mailberichten te ontvangen waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan enquêtes die volgens dit onderzoekspanel kunnen aansluiten op uw ervaringen en achtergrond. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Van tijd tot tijd verstuurt dit onderzoekspanel nieuwsbrieven per e-mail om u te informeren over nieuwe functies of prijsvragen die op de desbetreffende Website staan. U kunt er te allen tijde voor kiezen geen verdere communicatie meer te willen ontvangen door (a) de procedures te volgen voor het ongedaan maken van uw abonnement die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde Website voor uw panellidmaatschap of in de uitnodiging per e-mail voor enquêtes, webonderscheppingen of andere manieren of methoden van uitnodiging of werving waarbij deelnemers aan dit onderzoekspanel worden uitgenodigd of geworven voor deelname aan bepaalde onderzoeken of enquêtes of (c) door rechtstreeks contact op te nemen met dit onderzoekspanel. Wij verzoeken u rekening te houden met enkele dagen voor de volledige verwijdering van uw informatie uit de lijsten voor communicatie en contact van dit onderzoekspanel. Gedurende die tijd is het mogelijk dat u communicatie ontvangt die voorafgaand aan het ongedaan maken van het ontvangen van communicatie is aangemaakt of samengesteld. dit onderzoekspanel biedt hiervoor zijn excuses aan.

15. Informatie van Derden
Een Website kan (i) koppelingen bevatten naar websites die door derden worden onderhouden (hierna te noemen “Websites van Derden”) en/of (ii) informatie bevatten over producten en/of diensten die door derden worden aangeboden (hierna te noemen “Informatie van Derden”). Het inbegrip van koppelingen naar Websites van Derden en/of Informatie van Derden strekt er niet toe dat dit onderzoekspanel zonder meer achter de Websites van Derden of de Informatie van Derden staat. dit onderzoekspanel verifieert de bedrijfs- en/of privacypraktijken van derden niet onafhankelijk met betrekking tot Websites van Derden en/of Informatie van Derden en zal dit niet doen. dit onderzoekspanel raadt aan dat u de Websites van Derden en/of Informatie van Derden onafhankelijk onderzoekt en dat u alle van toepassing zijnde voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig doorneemt.

Alle door derden in verband met een Website verstrekte of geleverde informatie is uitsluitend bestemd voor informatief gebruik en geeft niet de opvattingen of standpunten weer van dit onderzoekspanel en/of de medewerkers en/of agenten van dit onderzoekspanel.

16. Communicatie met dit onderzoekspanel
Informatie, communicatie of materialen die u per e-mail of anderszins aan dit onderzoekspanel voorlegt of toezendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, panelantwoorden, suggesties of vergelijkbare informatie of materiaal, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom zijnde informatie, tenzij u dit specifiek hebt aangegeven hetzij onmiddellijk voorafgaand aan of gelijktijdig met de overlegging of verzending van dergelijke informatie, communicatie of materialen.

Behalve voor zover de informatie, communicatie en/of materialen onder het Privacybeleid van dit onderzoekspanel vallen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie, communicatie en/of materialen aan dit onderzoekspanel worden voorgelegd of toegezonden op niet-vertrouwelijke basis en dat dit onderzoekspanel dergelijke informatie, communicatie en/of materialen voor allerlei doeleinden mag gebruiken. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat informatie, communicatie en/of materialen die u in openbare vorm bekendmaakt op of in verband met een Website het eigendom van dit onderzoekspanel wordt en door dit onderzoekspanel mag worden gebruikt voor allerlei doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, verzending, publicatie, uitzending en/of vermelding op websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat dit onderzoekspanel vrijstaat alle ideeën, concepten, kennis, tools, methoden, procedures, technieken en/of vergelijkbare informatie en/of materialen die door u in verband met uw gebruik van een Website voor welk doeleinde dan ook aan dit onderzoekspanel worden voorgelegd, gecommuniceerd of verstrekt te gebruiken (of niet te gebruiken) zonder hiervoor vergoeding verschuldigd te zijn aan u en zonder kennisgeving aan u of toestemming van u.

17. Verklaring van afstand
De websites, inclusief alle informatie, content, materialen of diensten die beschikbaar zijn gemaakt op of toegankelijk zijn via de websites, worden niet geherconditioneerd aangeboden. In de hoogste mate waarin door de wet wordt voorzien, geeft dit onderzoekspanel geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met de content van de websites. Verder doet dit onderzoekspanel bij dezen afstand van alle uitdrukkelijk of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot naleving, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde. dit onderzoekspanel garandeert niet dat de tools of functies die op de website voorkomen of de daarop voorkomende informatie, content of materiaal, ononderbroken of vrij van fouten zal/zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de systemen of de servers die de websites ondersteunen en beschikbaar maken zullen worden gecorrigeerd of dat de systemen of de servers die de websites ondersteunen en beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

18. Wijzigingen
Alle informatie die op een Website wordt geplaatst, kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bovendien kunnen deze Voorwaarden zonder kennisgeving vooraf door dit onderzoekspanel worden gewijzigd. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden op de Websites vermeld. dit onderzoekspanel raadt aan de Websites regelmatig op wijzigingen te controleren. Als u de website blijft gebruiken en zich toegang tot de Website blijft verschaffen nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, stemt u in met deze Voorwaarden in hun gewijzigde versie.

19. Vrijwaring
U gaat ermee akkoord dit onderzoekspanel, de aanverwante bedrijven en dochtermaatschappijen van dit onderzoekspanel en alle desbetreffende divisies, leden, leidinggevenden, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en/of agenten van dit onderzoekspanel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen claims, eisen, aansprakelijkheid, verliezen en/of kosten en/of onkosten, inclusief de redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit, resulterend uit, in verband met of veroorzaakt door, hetzij direct of indirect, (i) uw inbreuk op of overtreding van deze Voorwaarden en/of (ii) uw inbreuk of overtreding van toepassing zijnde internationale, nationale, federale, staats en/of lokale wetten, codes, regelingen, regels en/of vereisten.

20. Beperking van aansprakelijkheid
Behalve voor zover verboden door van toepassing zijnde wetten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat dit onderzoekspanel onder geen beding jegens u aansprakelijk of anderszins verantwoordelijk is voor indirecte, bijkomstige, bijzondere of gevolgschade en/of strafvergoeding boven de feitelijk geleden schade, voortkomende uit, resulterend uit, in verband met of veroorzaakt door, hetzij direct of indirect, (L) uw panellidmaatschap bij dit onderzoekspanel (jj) uw vertrouwen op of gebruik van door, op of via websites aangeboden informatiediensten en/of artikelen en/of (jjj) uw deelname aan door dit onderzoekspanel en/of medewerkers en/of agenten van dit onderzoekspanel aangeboden, verstrekte, gehouden of beheerde enquêtes de vraag of dit onderzoekspanel in kennis is gesteld van de mogelijkheid dat van het voornoemde sprake kan zijn.

21. Naleving van de van toepassing zijnde wetten
U erkent en gaat ermee akkoord dat u alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en regelingen met betrekking tot uw gebruik van alle van toepassing zijnde Websites zult naleven.

22. Opschorting en beëindiging
Onverminderd andere beschikbare remedies, kan dit onderzoekspanel uw account zonder kennisgeving opschorten of beëindigen als u inbreuk pleegt op deze Voorwaarden, deze Voorwaarden overtreedt of anderszins deze Voorwaarden niet naleeft.

23. Kennisgevingen
Alle aan dit onderzoekspanel toe te zenden of te verstrekken kennisgevingen moeten correct worden geadresseerd aan het desbetreffende e-mailadres of zakelijke adres en moeten voldoende worden afgegeven, indien afgegeven: (i) per Federal Express, per expresse of een andere nationaal of internationaal erkende koerierservice voor eendagspost (in welk geval de kennisgeving één (1) dag na verzending van kracht wordt), (ii) per aangetekende post met vooraf gefrankeerde ontvangstbevestiging (in welk geval de kennisgeving zes (6) dagen na terpostbezorging bij het postbedrijf van kracht wordt), of (iii) per e-mail (in welke geval de kennisgeving één (1) dag na de datum waarop de e-mail wordt verzonden van kracht wordt, op voorwaarde dat de afzender geen foutbericht heeft ontvangen waarin wordt gemeld dat ontvangst van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat het e-mailbericht anderszins niet bij de bedoelde ontvanger terecht is gekomen).

dit onderzoekspanel kan de vereiste kennisgevingen aan u doen toekomen (i) via het door u aan dit onderzoekspanel verstrekte e-mailadres (in welk geval de kennisgeving één (1) dag na de datum waarop de e-mail wordt verzonden van kracht wordt, op voorwaarde dat dit onderzoekspanel geen foutbericht heeft ontvangen waarin wordt gemeld dat ontvangst van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat het e-mailbericht anderszins niet bij de bedoelde ontvanger is terechtgekomen), of per aangetekende post met ontvangstbevestiging en vooraf gefrankeerd op het door u aan dit onderzoekspanel verstrekte adres (in welk geval de kennisgeving zes (6) dagen na terpostbezorging bij het postbedrijf van kracht wordt).

24. Deelbaarheid
Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook door een bevoegde rechter onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, is die bepaling niet van kracht en heeft die geen invloed op de toepasselijkheid en/of interpretatie van deze Voorwaarden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht als waren de ongeldige en onafdwingbare bepaling geen deel van deze Voorwaarden.

25. Toepasselijk recht; geschillen
Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Nederland, van toepassing, zonder dat daarbij sprake mag zijn van met elkaar strijdige wetten.

26. Diverse voorwaarden
De koppen in deze Voorwaarden gelden slechts als referentie en hebben geen invloed op de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Het nalaten door dit onderzoekspanel een niet-naleving van deze Voorwaarden door u af te dwingen ontslaat u niet van een dergelijke niet-naleving en weerhoudt dit onderzoekspanel niet van het afdwingen van volgende niet-nalevingen van deze Voorwaarden door u. Deze Voorwaarden en beleid waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen of dat in deze Voorwaarden is opgenomen, behelzen de volledige overeenkomst en afspraken tussen dit onderzoekspanel en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.

27. Vragen
Vragen met betrekking tot deze Voorwaarden dienen conform artikel 18 te worden gericht aan:
Administratie onderzoekspanel Pollland
onderzoek@pollland.nl